Προμήθεια αναλωσίμων υλικών για το Τμήμα Συντήρησης Πρασίνου

Στοιχεία Προκήρυξης

Καταληκτική Ημερομηνία:

18/12/2019
και ώρα: 13:00

Προυπολογισμός:

5.399,55 €