Προμήθεια αναλωσίμων Υπηρεσίας Πρασίνου

Στοιχεία Προκήρυξης

Καταληκτική Ημερομηνία:

06/03/2017
και ώρα: 10:00 π.μ.

Προυπολογισμός:

1.000,00 €