Προμήθεια ανταλλακτικών, ελαστικών, κλπ. και συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων και μηχανημάτων Δ. Χίου

Στοιχεία Προκήρυξης

Καταληκτική Ημερομηνία:

23/04/2021
και ώρα: Ηλεκτρονικά στο ΕΣΗΔΗΣ έως 17:00

Προυπολογισμός:

643.500,00 ευρώ