«Προμήθεια ανταλλακτικών, ελαστικών, κλπ. και συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων και μηχανημάτων Δ. Χίου»

Στοιχεία Προκήρυξης

Καταληκτική Ημερομηνία:

31/10/2022
και ώρα: 17:00

Προυπολογισμός:

935.000,00 €