Προμήθεια ανταλλακτικών, ελαστικών, κλπ. και συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων και μηχανημάτων Δ. Χίου

Στοιχεία Προκήρυξης

Πληροφορίες:

ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΣΥΜΦΩΝΙΑΣ ΠΛΑΙΣΙΟ

Καταληκτική Ημερομηνία:

13/07/2018
και ώρα: Ηλεκτρονικά στο ΕΣΗΔΗΣ έως 17:00

Προυπολογισμός:

514.800,00 ευρώ