Προμήθεια ανταλλακτικών για τη συντήρηση του ηλεκτρονικού εξοπλισμού (Η/Υ, servers κλπ)

Στοιχεία Προκήρυξης

Καταληκτική Ημερομηνία:

21/05/2018

Προυπολογισμός:

9.997,07 €