Προμήθεια ανταλλακτικών για τη συντήρηση του ηλεκτρονικού εξοπλισμού (Η/Υ, servers κλπ)

Στοιχεία Προκήρυξης

Καταληκτική Ημερομηνία:

09/09/2019

Προυπολογισμός:

4.999,41€