Προμήθεια ανταλλακτικών για τη συντήρηση του ηλεκτρονικού εξοπλισμού (Η/Υ, servers κλπ)

Στοιχεία Προκήρυξης

Καταληκτική Ημερομηνία:

13/05/2020

Προυπολογισμός:

7.999,22 €