Προμήθεια ανταλλακτικών για τη συντήρηση του ηλεκτρονικού εξοπλισμού (Η/Υ, servers κλπ)

Στοιχεία Προκήρυξης

Καταληκτική Ημερομηνία:

15/05/2017
και ώρα: 10:00 π.μ.

Προυπολογισμός:

10.642,91 €