Προμήθεια ανταλλακτικών για τη συντήρηση του ηλεκτρονικού εξοπλισμού

Στοιχεία Προκήρυξης

Καταληκτική Ημερομηνία:

30/05/2022

Προυπολογισμός:

19.977,75 €