Προμήθεια ανταλλακτικών και βοηθητικού εξοπλισμού οργάνων παιδικών χαρών Δ.Χίου

Στοιχεία Προκήρυξης

Πληροφορίες:

Παράταση προθεσμίας υποβολής προσφορών προμήθειας

Καταληκτική Ημερομηνία:

16/05/2019
και ώρα: 13:00

Προυπολογισμός:

5000