Προμήθεια & αντικατάσταση υφιστάμενων μπασκετών και επισκευή 2020

Στοιχεία Προκήρυξης

Καταληκτική Ημερομηνία:

13/11/2020
και ώρα: Ηλεκτρονικά στο ΕΣΗΔΗΣ έως 17:00

Προυπολογισμός:

99.426,60 ευρώ