«Προμήθεια απορριμματοφόρων και λοιπών οχημάτων αποκομιδής και μεταφοράς απορριμμάτων και ανακυκλώσιμων υλικών» (ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ)

Στοιχεία Προκήρυξης

Καταληκτική Ημερομηνία:

20/06/2022
και ώρα: 17:00

Προυπολογισμός:

659.680,00 €