«Προμήθεια απορριμματοφόρων και λοιπών οχημάτων αποκομιδής και μεταφοράς απορριμμάτων και ανακυκλώσιμων υλικών & Προμήθεια μηχανημάτων έργου ή και συνοδευτικού εξοπλισμού» (ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ)

Στοιχεία Προκήρυξης

Καταληκτική Ημερομηνία:

17/01/2022
και ώρα: 17:00

Προυπολογισμός:

882.680,00 €