Προμήθεια ασφάλτου έτους 2018(ορθή επανάληψη)

Στοιχεία Προκήρυξης

Καταληκτική Ημερομηνία:

06/07/2018
και ώρα: 11:00

Προυπολογισμός:

13.000,00