Προμήθεια ασυρμάτων ραδιοδικτύου

Στοιχεία Προκήρυξης

Καταληκτική Ημερομηνία:

07/07/2017
και ώρα: 11:00 π.μ.

Προυπολογισμός:

11.159,46 €