Προμήθεια ασυρμάτων ραδιοδικτύου

Στοιχεία Προκήρυξης

Καταληκτική Ημερομηνία:

14/09/2018

Προυπολογισμός:

4.998,24 €
Σχόλια: ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ