Προμήθεια μπαταριών για τη λειτουργία των νοσηλευτικών συσκευών (ψηφιακά θερμόμετρα, οξύμετρα κλπ)

Στοιχεία Προκήρυξης

Καταληκτική Ημερομηνία:

04/06/2021

Προυπολογισμός:

379,37 ευρώ