Προμήθεια δέντρων και φυτών

Στοιχεία Προκήρυξης

Καταληκτική Ημερομηνία:

16/12/2019

Προυπολογισμός:

3.998,12 €