Προμήθεια Δικτυακού Εξοπλισμού για τις ανάγκες των Υπηρεσιών του Δήμου

Στοιχεία Προκήρυξης

Καταληκτική Ημερομηνία:

23/06/2022

Προυπολογισμός:

29.882,97 €