Προμήθεια δύο (2) ασπρόμαυρων πολυμηχανημάτων (φωτοαντιγραφικών)

Στοιχεία Προκήρυξης