Προμήθεια δύο (2) ασπρόμαυρων πολυμηχανημάτων (φωτοτυπικών)

Στοιχεία Προκήρυξης