Προμήθεια δύο (2) βιντεοκαμερών με κάρτα μνήμης

Στοιχεία Προκήρυξης

Καταληκτική Ημερομηνία:

09/06/2017

Προυπολογισμός:

650,00 €