Προμήθεια δύο (2) βιβλιοθηκών για τις ανάγκες του Κοινωνικού Φαρμακείου

Στοιχεία Προκήρυξης

Καταληκτική Ημερομηνία:

22/09/2017

Προυπολογισμός:

468,00 €