Προμήθεια δύο επαγγελματικών κουζινών στους ΒΝΣ

Στοιχεία Προκήρυξης

Καταληκτική Ημερομηνία:

25/10/2016
και ώρα: 13:00