Προμήθεια  ειδικών κλιματιστικών μονάδων.

Στοιχεία Προκήρυξης

Καταληκτική Ημερομηνία:

08/12/2023

Προυπολογισμός:

15.912,00