Προμήθεια ειδών catering στο πλαίσιο υλοποίησης του προγράμματος FUTURESILIENCE

Στοιχεία Προκήρυξης

Καταληκτική Ημερομηνία:

10/06/2024

Προυπολογισμός:

190,75