Προμήθεια ειδών σημαιοστολισμού και φωταγωγήσεων

Στοιχεία Προκήρυξης

Καταληκτική Ημερομηνία:

08/03/2019

Προυπολογισμός:

1.998,36 ευρώ