Προμήθεια ειδών Τροφίμων για τη λειτουργία Δομών του Δήμου και των Νομικών του Προσώπων & γάλακτος για το δικαιούχο προσωπικό τους έτους 2017

Στοιχεία Προκήρυξης

Καταληκτική Ημερομηνία:

21/04/2017
και ώρα: Ηλεκτρονικά στο ΕΣΗΔΗΣ έως 17:00μμ

Προυπολογισμός:

391.319,28 ευρώ