Προμήθεια ειδών τροφίμων για τη λειτουργία δομών του Δήμου και των Νομικών του Προσώπων και γάλακτος για το δικαιούχο προσωπικό τους έτους 2019

Στοιχεία Προκήρυξης

Καταληκτική Ημερομηνία:

26/09/2019
και ώρα: Ηλεκτρονικά στο ΕΣΗΔΗΣ έως 17:00

Προυπολογισμός:

498.162,27 ευρώ