Προμήθεια ειδών Τροφίμων για τη λειτουργία Δομών του Δήμου & των Νομικών του Προσώπων & γάλακτος για το δικαιούχο προσωπικό τους έτους 2018

Στοιχεία Προκήρυξης

Καταληκτική Ημερομηνία:

02/07/2018
και ώρα: Ηλεκτρονικά στο ΕΣΗΔΗΣ έως 17:00

Προυπολογισμός:

404.541,77 ευρώ