«Προμήθεια ειδών τροφίμων για τη λειτουργία των δομών του Δήμου και των Νομικών του Προσώπων»

Στοιχεία Προκήρυξης

Καταληκτική Ημερομηνία:

15/11/2021
και ώρα: 17:00:

Προυπολογισμός:

419.545,29 €