Προμήθεια ειδών τροφίμων και ειδών βασικής υλικής συνδρομής με τη χρηματοδότηση του Ταμείου Ευρωπαϊκής Βοήθειας Απόρων (ΤΕΒΑ)

Στοιχεία Προκήρυξης

Καταληκτική Ημερομηνία:

13/06/2019
και ώρα: Ηλεκτρονικά στο ΕΣΗΔΗΣ έως 17:00

Προυπολογισμός:

440.797,51 ευρώ