Προμήθεια Ειδών Τροφίμων & Βασικής Υλικής Συνδρομής χρηματοδότησης (ΤΕΒΑ)

Στοιχεία Προκήρυξης

Προυπολογισμός:

206.211,29 ευρώ