Προμήθεια ειδών ύδρευσης και αποχέτευσης έτους 2018

Στοιχεία Προκήρυξης

Καταληκτική Ημερομηνία:

01/10/2018
και ώρα: 11:00

Προυπολογισμός:

3000