Προμήθεια ειδών υγιεινής, καθαριότητας & ευπρεπισμού για τη λειτουργία Δομών του Δήμου και των Νομικών του Προσώπων έτους 2017

Στοιχεία Προκήρυξης

Καταληκτική Ημερομηνία:

18/08/2017

Προυπολογισμός:

66.554,87 ευρώ
και ώρα: 10:00πμ έως 10:30πμ