Προμήθεια ειδών υγιεινής, καθαριότητας & ευπρεπισμού για τη λειτουργία Δομών του Δήμου και των Νομικών του Προσώπων έτους 2018

Στοιχεία Προκήρυξης

Καταληκτική Ημερομηνία:

07/12/2018
και ώρα: Ηλεκτρονικά στο ΕΣΗΔΗΣ έως 17:00

Προυπολογισμός:

92.117,19 ευρώ