Προμήθεια ειδών υγιεινής, καθαριότητας & ευπρεπισμού για τη λειτουργία δομών του Δήμου και των Νομικών του Προσώπων έτους 2020

Στοιχεία Προκήρυξης

Καταληκτική Ημερομηνία:

29/06/2020
και ώρα: Ηλεκτρονικά στο ΕΣΗΔΗΣ έως 17:00

Προυπολογισμός:

108.348,54 ευρώ