Προμήθεια ειδών υγιεινής, καθαριότητας & ευπρεπισμού για τη λειτουργία δομών του Δήμου & των Νομικών του Προσώπων έτους 2015

Στοιχεία Προκήρυξης

Καταληκτική Ημερομηνία:

27/08/2015
και ώρα: 10:00π.μ. έως 10:30π.μ.