ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ 2022

Στοιχεία Προκήρυξης

Καταληκτική Ημερομηνία:

03/03/2022
και ώρα: 12:00

Προυπολογισμός:

20.000