ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΕΤΟΥΣ 2021

Στοιχεία Προκήρυξης

Καταληκτική Ημερομηνία:

25/06/2021
και ώρα: 12:00

Προυπολογισμός:

14.000,00