Προμήθεια εξοπλισμού για τις ανάγκες του Γραφείου Δημοσίων Σχέσεων

Στοιχεία Προκήρυξης

Καταληκτική Ημερομηνία:

22/10/2018

Προυπολογισμός:

629,01 €