Προμήθεια Εξοπλισμού Κοινοχρήστων Χώρων & Ανταλλακτικών Εξοπλισμού Προσωρινής Αποθήκευσης Απορριμμάτων (Διαδικασία Διαπραγμάτευσης)

Στοιχεία Προκήρυξης

Καταληκτική Ημερομηνία:

08/01/2016

Ημερομηνία Διαγωνισμού:

08/01/2016
και ώρα: 10:00 έως 10:30πμ