“Προμήθεια εξοπλισμού κοινόχρηστων χώρων έτους 2018”

Στοιχεία Προκήρυξης

Καταληκτική Ημερομηνία:

29/05/2018
και ώρα: 14:00

Προυπολογισμός:

10.000