Προμήθεια εξοπλισμού συλλογής και μεταφοράς αποβλήτων προερχόμενων από προσφυγικές ροές στο νησί της Χίου

Στοιχεία Προκήρυξης

Καταληκτική Ημερομηνία:

19/11/2019
και ώρα: Ηλεκτρονικά στο ΕΣΗΔΗΣ έως 17:00

Προυπολογισμός:

642.051,00 ευρώ