Προμήθεια ενός (1) φωτοαντιγραφικού μηχανήματος για τις ανάγκες της σχολικής Επιτροπής Α’θμιας

Στοιχεία Προκήρυξης