Προμήθεια ενός ψυγείου για τις ανάγκες της Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών

Στοιχεία Προκήρυξης

Καταληκτική Ημερομηνία:

30/06/2020

Προυπολογισμός:

175,50 €