Προμήθεια επίπλων για τη δομή ΚΔΑΠ Καρδαμύλων

Στοιχεία Προκήρυξης

Καταληκτική Ημερομηνία:

12/09/2022

Προυπολογισμός:

1.276,47 €