Προμήθεια επίπλων για τις ανάγκες των Υπηρεσιών του Δήμου

Στοιχεία Προκήρυξης

Καταληκτική Ημερομηνία:

21/10/2019

Προυπολογισμός:

740,61 €