Προμήθεια επίπλων γραφείου για τις ανάγκες των Υπηρεσιών του Δήμου Χίου

Στοιχεία Προκήρυξης

Καταληκτική Ημερομηνία:

09/03/2021

Προυπολογισμός:

2.913,30 €